Eerste team


    rricm-mockup2


Klasse Hoofdklasse

Coach Jan Willem Fransz

Telefoon +31 (0) 6 43 89 14 67

E-mail jwfransz@gmail.com

Selectie reglement

Het bestuur van zvv Amersfoortse Boys neemt de 14 regels van Johan Cruijff tot

uitgangspunt. Deze regels zijn:

 1. Teamspeler • Alleen kun je niets, je moet het samen doen
 2. Verantwoordelijkheid • Wees zuinig op wat je krijgt en waar je gebruik van mag maken
 3. Respect • Heb respect voor de ander
 4. Integratie • Betrek ook anderen bij jouw activiteiten
 5. Initiatief • Durf iets nieuws te doen
 6. Coachen • In een team moet je elkaar altijd helpen
 7. Persoonlijkheid • Wees wie je bent
 8. Sociale Betrokkenheid • Belangrijk in de sport, maar helemaal daarbuiten
 9. Techniek • De basis
 10. Tactiek • Weten wat je doet
 11. Ontwikkeling • Door sport ontwikkelt lichaam en geest
 12. Leren • Probeer iedere dag weer wat nieuws te leren
 13. Samenspelen • Wezenlijk onderdeel van het spel
 14. Creativiteit • De schoonheid van de sport

Uit deze 14 regels blijkt onder meer dat het van belang is om verantwoordelijk te nemen, respect voor elkaar te tonen en op basis daarvan afspraken met elkaar te maken om te komen tot een goede structuur. Zodoende kan iedereen plezier in het voetbal hebben en houden.

Het bestuur bepaalt welk(e) team(s) de selectie van zvv Amersfoortse Boys vormt/vormen. Een speler wordt door het bestuur voor een selectieteam uitgenodigd. Het bestuur beslist hieromtrent niet dan na overleg met de coach van de selectie.

Met ondertekening van dit document verklaar je je akkoord met de inhoud daarvan, die geldt voor alle (staf) leden van de selectie van zvv Amersfoortse Boys. 

Artikel 1: Respect

Ieder staflid en selectiespeler dient te allen tijde respect te tonen naar elkaar, alle overige leden van zvv Amersfoortse Boys, de tegenstander en niet te vergeten de scheidsrechters. Onsportief en/of excessief gedrag zal te allen tijde worden gemeld bij het bestuur.

Consequentie:   Onsportief en/of excessief gedrag zal te allen tijde worden gemeld bij het bestuur dat maatregelen kan nemen. Het bestuur kan besluiten tot schorsing van de betreffende speler of het betreffende staflid. Eventuele door de KNVB in verband met voornoemd onsportief en/of excessief gedrag aan de betreffende speler of het betreffende staflid opgelegde boetes zullen op hem/haar worden verhaald.

Artikel 2: Samenstelling selectie

Uitgangspunt is om met een brede selectie het seizoen 2018/2019 in te gaan. Het voordeel hiervan is dat er altijd genoeg spelers zijn voor onze wedstrijden. Een ander voordeel is dat er altijd tijdig geschoven kan worden tussen spelers van het eerste en het tweede.

Uitgangspunt:

 • 14 spelers voor het eerste team incl. een reservekeeper
 • 10 spelers voor het tweede team

Artikel 3: Samenstelling stafleden

Voor de selectieteams 1 en 2 zal er een begeleidingsteam worden aangesteld, dat bestaat uit 8 personen :

 • Speler coach team 1 Freddy Infante
 • Trainer coach team 2 • Jan Willem Fransz
 • Teammanager team 1 Vacant
 • Leider team 1 • Vacant
 • Aanvoerder team 1 • Jordan Kemp
 • Aanvoerder team 2 • Remco Ruitenberg
 • Calamiteiten team 1 en team 2 • Faisel Salarbux

Artikel 4: Bestuur seizoen 2018/2019

Het bestuur van zvv Amersfoortse Boys zal in het seizoen 2018/2019 bestaan uit:

Jasper Neefe (voorzitter), Thijs Gerth (penningmeester), Demi Noslin (secretaris) en Faisel Salarbux (algemeen bestuurslid).

Het bestuur vergadert in beginsel elke laatste maandag van de maand.

Artikel 5: Inzet en onderlinge communicatie

Het bestuur verwacht van iedere selectiespeler en ieder staflid volledige inzet ten behoeve van het team gedurende het gehele seizoen. Indien er conflicten (zijn) ontstaan tussen medespelers en/of stafleden en deze conflicten niet direct, al dan niet door tussenkomst van de coach en/of teammanager, oplosbaar (b)lijken, dient dit door de betreffende speler(s) en/of de coach en/of de teammanager bij het bestuur te worden gemeld. Het bestuur streeft er naar conflicten zo spoedig mogelijk op te lossen in het belang van het team en de vereniging. Indien een conflict onoplosbaar blijkt, dan zal het bestuur maatregelen nemen. Een maatregel kan mede verwijdering van een speler of staflid uit de selectie inhouden.

Als er zaken en/of conflicten besproken moeten worden en je wilt dit doen anders dan bij de coach, teammanager en/of aanvoerder dan kan je als (staf)lid terecht bij :

 • Selectiespelers • bestuurslid Jasper Neefe
 • Stafleden  bestuurslid Jasper Neefe

Artikel 6: Aanwezigheid en tijden

Er wordt door de teammanager ruim van te voren aangegeven wanneer, waar, hoe laat en wat de verzameltijden zijn. Voor een goede voorbereiding op elke wedstrijd is het belangrijk dat iedere selectiespeler zich hieraan houdt.

Consequentie:   Iedere selectiespeler krijgt van de teammanager maximaal twee waarschuwingen na te laat komen. Vanaf een derde keer betekent dit een hele helft op de bank. Daarnaast kunnen de teammanager en coach beslissen om de speler uit te sluiten voor de wedstrijd of het bestuur voorstellen te besluiten om de betreffende speler uit de selectie te verwijderen.

Uitzonderingen, zoals overmacht, daargelaten

Artikel 7: Aankondiging wedstrijd en afmelden

Elke maandag zal er door de teammanager een wedstrijdaankondiging worden verstuurd met de vraag aan ieder staflid en iedere speler om zijn/haar aanwezigheid te bevestigen. Afmeldingen dienen persoonlijk en uiterlijk woensdagavond aan de teammanager te worden doorgegeven met opgave van reden.

Consequentie:   Iedere selectiespeler krijgt in geval van geen of een te late afmelding een waarschuwing. Vanaf de tweede keer zal de betreffende speler een hele helft op de bank moeten plaatsnemen. Daarnaast kunnen de teammanager en coach samen beslissen om een speler uit te sluiten voor een gehele wedstrijd.

Uitzonderingen, zoals overmacht, daargelaten.

Artikel 8: Spelen van wedstrijden

Het is een selectiespeler niet toegestaan om uit te komen voor een ander team dan een selectieteam, tenzij in overleg met en na voorafgaande toestemming van de teammanager en de coach. Zij zullen bepalen of er gespeeld mag worden. Een eventueel akkoord kan afhangen van het competitiebelang, blessures, afwezigen en alle andere denkbare redenen die van invloed kunnen zijn op (de belangen van) de selectie.

Consequentie:   Iedere selectiespeler krijgt één waarschuwing. Vanaf een tweede overtreding betekent dit een hele helft op de bank. Daarnaast kunnen de teammanager en coach beslissen om de speler uit te sluiten voor een wedstrijd of het bestuur voorstellen te besluiten om de betreffende speler uit de selectie te verwijderen.

Artikel 9: Kleding selectie

Iedereen heeft een vaste broek- en rugnummer en is tijdens de speeldagen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen kleding. Kledingsets liggen voor iedere wedstrijd klaar en na afloop zorgen de spelers ervoor dat deze in de kledingtas worden teruggelegd. Kleding blijft te allen tijde eigendom van zvv Amersfoortse Boys en wordt alleen tijdens wedstrijden van de selectie gedragen.

Consequentie:   Als er kleding ontbreekt door onverantwoordelijk handelen, kan het zijn dat de kosten voor het aanschaffen van vervangende kleding worden verhaald op de betreffende speler.

Artikel 10: Boeteregeling

Door de KNVB aan de vereniging doorberekende boetes wegens aan spelers uitgedeelde straffen, worden als volgt verrekend:

 • Boetes voortvloeiend uit een (directe) rode kaart worden aan de spelers die de overtreding begaan doorberekend

Kostenposten, die doorberekend zijn aan een staflid en/of spelers, dienen voor aanvang van het nieuwe seizoen te zijn voldaan.

Consequentie:   een speler en/of staflid, is niet speelgerechtigd voor de eerste beker- en competitiewedstrijd. Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken.

Artikel 11: Het schorsen van spelers

Naast door de KNVB opgelegde straffen, kan alleen het bestuur in overleg met de trainers en teammanagers, beslissen of een speler wordt geschorst. De trainers van het 1e en 2e team hebben zelfstandig de mogelijkheid een speler disciplinair te straffen.

Schorsing van tenminste 1 wedstrijd volgt bijvoorbeeld bij één van de volgende overtredingen:

 • Het zonder opgaaf van (geldige) redenen wegblijven van (competitie)wedstrijden
 • Het weigeren in een bepaald team uit te komen
 • Wangedrag
 • Het niet voldoen van betaling van een boete voortvloeiend uit een gele of rode kaart.

Artikel 12: Vakanties selectiespelers

Aan selectiespelers wordt gevraagd rekening te houden met de te spelen competitiewedstrijden en bekerwedstrijden. Bij voorkeur zal een vakantie(s) gepland worden op moment(en) dat er geen officieel programma is.

Artikel 13: Derde helft

Iedere selectiespeler is verplicht zich na de wedstrijd (bij thuiswedstrijden) te melden in de kantine. Hierdoor ben je aanspreekbaar voor eventuele sponsors en alle overige geïnteresseerden. Uitzonderingen daargelaten

Artikel 14: Contacten met de media

Het is selectiespelers niet toegestaan om contacten met de media te onderhouden, tenzij in overleg met en na voorafgaande toestemming van de teammanager. Interviews, waarvoor de teammanager toestemming heeft gegeven, vinden slechts plaats onder de voorwaarde dat een concept van een (mede) op dat interview gebaseerd artikel eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan een bestuurslid. Houdt er rekening mee dat een dergelijke goedkeuring voor journalisten een controle op onjuistheden inhoudt. Je kunt niet terugnemen wat je in een interview al hebt gezegd. Hooguit kun je een uitspraak nuanceren/nader toelichten.